1. Základní údaje

Dodavatel
Famtoys s.r.o. Lužná 591/4, Vokovice, 160 00 Praha 6
IČO: 046 23 321
(dále jen "dodavatel")

Fakturační údaje: Famtoys s.r.o. Lužná 591/4, Vokovice, 160 00 Praha 6
Kancelář, vzorkovna: Famtoys s.r.o., Novodvorská 994/138, 14200 Praha 4 – Braník

Kontakty: Jana Adolfová, jednatelka společnosti, telefon 720 035 760 / Email: jana@famtoys.cz

 

Číslo účtu pro bezhotovostní platby: 5102 080 120 / 2010


2. Objednávka zboží

Na stránkách Famtoys.cz je katalog zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky. K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu a další poplatky si zákazník zvolí při objednávce zboží. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků.


Zrušení objednávky
Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Pokud zákazník objednávku nezruší a přesto zásilku zboží nepřevezme, budou mu účtovány náklady na balné a dopravu. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají. Žádost o zrušení objednávky je možné podat telefonicky nebo prostřednictvím emailu
jana@famtoys.cz


3. Zaslání zboží

Dodací lhůta
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele odesláno v co nejkratší době DPD kurýrní službou nebo Zásilkovnou, obvykle do 2-10 pracovních dnů od závazného odeslání objednávky. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce. Dodavatel, firma Famtoys s.r.o. vždy zašle e-mailem potvrzení objednávky, kde se upřesní právě dostupnost a dodací lhůtu. Ve výjimečných případech, kdy nebudeme moci dodržet standartní dodací podmínky, budeme vždy informovat formou e-mailu s návrhem řešení.

Způsob dopravy
Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám.

Způsob uhrazení ceny za zboží
Zákazník zboží v plné výši uhradí dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby, nebo poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje. Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad.

Převzetí zboží
Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit. Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty. Podmínky převzetí zboží včetně odpovědnostních vztahů se liší v závislosti na zvoleném dopravci.

V případě, že kupující z jakýchkoliv důvodů odmítne převzít zásilku zboží nebo na zboží zaslané na dobírku žádným způsobem nereaguje, zavazuje se kupující těmito podmínkami k úhradě dopravného za nepřevzaté zboží podle zvoleného způsobu dopravy, které se kupující zavazuje uhradit do tří dnů od doručení výzvy k úhradě dopravného od prodávajícího.

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem
Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována především elektronickou poštou
jana@famtoys.cz , pokud se strany nedohodnou jinak. Dobrá a přátelská a pozitivní komunikace je naší silnou stránkou, proto prosím, jakýkoliv dotaz či připomínku máte, pište a volejte. Pokud například v mailu je „šotek“ a Vy máte pocit, že jsem na Vás „zapomněli“, jednoduše zavolejte na telefonní číslo: telefon:  (420) 720 035 760 , Jana Adolfová, jednatelka firmy ochotně vše vyřeší J

4. Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Záruční doba a záruční list
Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Záruční doba je 24 měsíců, není-li uvedeno jinak. Daňový doklad slouží jako záruční list. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

Reklamace
V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Postup reklamace
Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě www.famtoys.cz, doporučujeme do emailu uvést zejména typ výrobku, jeho výrobní číslo, číslo prodejního dokladu a popis závady. Následně email odeslat na adresu
jana@famtoys.cz

Do dvou pracovních dnů budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu. Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesílateli na jeho náklady. Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).

Vyřízení reklamace
Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

Rozpor s kupní smlouvou
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.


5. Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení
Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání. Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Právo dodavatele na odstoupení
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění. Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to písemně na adresu Famtoys s.r.o. Novodvorská 994/138, 14200 Praha 4. Při odstoupení doporučujeme uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesilateli.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu).

Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží. Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího po podpisu dobropisu.


6. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. Zákazník registrací, nebo nákupem zboží uděluje svůj souhlas k zasílání obchodních sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a průzkumech trhu prostřednictvím mailu nebo telefonicky. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na
jana@famtoys.cz


7. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách
www.famtoys.cz, stejně jako ve svých provozovnách.Jana Adolfová
Famtoys s.r.o.

 

Jednatelka společnosti

V Praze 18. září 2018